• 031-37790470
  • شنبه تا چهارشنبه : 8:30 - 16:30 _ پنجشنبه : 8:30 - 12:00
  • info@almasezarrin.com
شرکت کنترل سازه زاینده رود
اهداف تعاونی :

1 . ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

2 . تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

3 . احداث مسکن و فعالیتهای ساختمانی و عمرانی

1 . تهیه زمین با کاربری مناسب از منابع مجاز به منظور احداث مسکن و فعالیتهای ساختمانی و عمرانی

درزمینه ساخت اماکن تجاری ، اداری ، آموزشی ، مذهبی ، درمانی ، ورزشی ، شهرک سازی ، راهسازی ، پل سازی ، سدسازی ، معماری ، ایجاد نیروگاه ، اجرای پروژه های تاسیساتی و نظایر آنها مستقلاً و یا با استفاده از خدمات موسسات تخصصی و پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین ، سرمایه گذاران ، متقاضیان و اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد شرکت .

2 . خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و تکمیل و فروش آنها به خریداران

3 . انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت